POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI OTVARTA

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa działania podejmowane przez OTVARTA Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony www.otvarta.pl (dalej: „e-Sklep”) oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach końcowych użytkowników e-Sklepu oraz użytkowników strony portal.otvarta.pl (dalej: „Portal OTVARTA 24/7”).

1.2. OTVARTA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 11, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000194197, kapitał zakładowy: 140 000,00 zł (wpłacony w całości), NIP 8882780351, REGON 911339638 (dalej: „Operator”), informuje iż jest administratorem danych osobowych użytkowników e-Sklepu i użytkowników Portalu OTVARTA 24/7.

1.3.  Operator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest pod adresem e-mail: daneosobowe@otvarta.pl oraz pod adresem Operatora z dopiskiem „Ochrona danych”.

1.4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika e-Sklepu, Portalu OTVARTA 24/7 zaś w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych bez zgody użytkownika e-Sklepu - na podstawie tych przepisów prawa.

1.5. Dane użytkowników e-Sklepu, Operator przetwarza w celu:

a. realizacji zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy związanej z zamówieniem,

b. obsługi zapytań użytkowników,

c. dostosowania i ulepszania e-Sklepu,

d. prowadzenia działań marketingowych,

1.6. Dane użytkowników Portalu OTVARTA 24/7, Operator przetwarza w celu:

a. umożliwienia podglądu i poprawiania danych dotyczących konta użytkownika,

b. umożliwienia podglądu i zmiany stanu usług świadczonych użytkownikowi,

c. umożliwienia podglądu i pobierania wykazów połączeń i wystawionych faktur,

d. wsparcia, realizacji procesów płatności,

e. obsługi zapytań użytkowników,

f. dostosowania i ulepszania Portalu OTVARTA 24/7,

g. prowadzenia działań marketingowych,

h. wsparcia, realizacji procesów płatności oraz windykacji.

1.7. Brak akceptacji przez użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez e-Sklep, w tym składania zamówień oraz brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Portal OVARTA 24/7.

2. ZBIERANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

2.1. e-Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Niepodanie niektórych danych może jednak uniemożliwić złożenie przez użytkownika zamówienia, spowodować, że Operator nie będzie miał możliwości przyjęcia zamówienia i ewentualnego skontaktowania się z użytkownikiem w celu ustalenia i/lub weryfikacji szczegółów realizacji zamówienia.

2.2. Operator poprzez e-Sklep zbiera następujące dane użytkownika: imię i nazwisko, nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorców) adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania), adres dostawy (jeżeli jest inny niż zamieszkania), numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP i REGON (w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy lub inne dane niezbędne w celach określonych w ust. 1.5. Zakres tych danych przedstawiony został w formularzach dostępnych w e-Sklepie.

2.3. Dane z formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika z zastrzeżeniem pkt. 2.4 oraz sytuacji, gdy udostępnienia danych wymagają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator e-Sklepu w tym zakresie współpracuje.

2.5. Portal OTVARTA 24/7 umożliwia użytkownikowi dostęp do jego następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorców), adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania), numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP i REGON (w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy lub inne dane niezbędne w celach określonych w ust. 1.6.

2.6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania;

2.7. Użytkownik ma prawo żądania od Operatora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeśli: (1) nie są już niezbędne do wykonania umowy, (2) Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (3) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, (4) przetwarzanie danych osobowych użytkownika było niezgodne z prawem.

2.8. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych gdy: (1) Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Operatorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) Operator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;(4) Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

2.9. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturalizowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które przekazał Operatorowi i ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Operatora. Użytkownik ma także prawo żądać, by Operator przesłał te dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to techniczne możliwe.

2.10. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, gdy są one przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Operatora. Operatorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2.11. Dane użytkownika przechowywane będą przez cały okres obsługi zamówienia złożonego za pośrednictwem e-Sklepu, a następnie w przypadku zawarcia w skutek zamówienia umowy – przez cały czas jej trwania, zaś po jej zakończeniu (1) w okresie dochodzenia roszczeń, (2) wykonywania innych zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach lub (3) na podstawie zgody Użytkownika. 

2.12. W przypadku gdy dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

2.13. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. 

2.14. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Abonenta dostępne są pod adresem  www.otvarta.pl/ochronadanych.

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

3.1. E-Sklep, Portal OTVARTA 24/7 korzystają z plików cookies.

3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. smartfonie, tablecie, komputerze itp.).

3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika e-Sklepu lub Portalu OTVARTA 24/7 pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

3.4. Za pośrednictwem plików cookies, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty użytkownika w e-Sklepie lub Portalu OTVARTA 24/7 możliwe jest:

a. określenie profilu informacji, jakimi użytkownik jest zainteresowany, w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

b. zachowanie informacji np. o preferencjach i ustawieniach smartfonu, tabletu, komputera lub innego urządzenia użytkownika;

c. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy e-Sklepu, Portalu OTVARTA 24/7 korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

d. utrzymanie sesji użytkownika Portalu OTVARTA 24/7 (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu OTVARTA 24/7 ponownie wpisywać loginu i hasła.

3.5. W ramach e-Sklepu, Portalu OTVARTA 24/7 stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

3.6. Korzystanie z plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

3.7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Większość znanych przeglądarek internetowych udostępnia możliwość ograniczenia wykorzystywania, zablokowania wykorzystywania lub usunięcia plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w e-Sklepie lub Portalu OTVARTA 24/7.

3.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika e-Sklepu, Portalu OTVARTA 24/7 wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem partnerów.

3.10. Operator jako administrator e-Sklepu i Portalu OTVARTA 24/7 nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych poprzez linki umieszczone na podstronach e-Sklepu lub Portalu OTVARTA 24/7, jak i tych, które umieszczają linki do e-Sklepu lub Portalu OTVARTA 24/7.

3.11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z e-Sklepu lub Portalu OTVARTA 24/7. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

3.12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. LOGI SERWERA

4.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwa stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do e-Sklepu lub Portalu OTVARTA 24/7 nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. informacje o adresie IP.

4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

5.3. Operator może zostać zobowiązanym do udzielania informacji zebranych przez e-Sklep lub Portal OTVARTA 24/7 organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

5.4. Operator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z e-Sklepu lub Portalu OTVARTA 24/7. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane dane osobowe użytkowników.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ

6.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Operator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z e-Sklepu lub Portalu OTVARTA 24/7.

6.2. Dostosuj swoje ustawienia tutaj

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1. Zasady określone w Polityce Prywatności OTVARTA podlegają prawu polskiemu.

7.2. Polityka Prywatności OTVARTA wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.

Nie znalazłeś/-aś informacji, których szukasz?
Sprawdź Najczęściej zadawane pytania
lub skontaktuj się z doradcą sieci OTVARTA, dzwoniąc pod numer telefonu: 699 711 699

Otvarta? To się opłaca!

Dowiedz się jak bardzo! Zostaw numer - oddzwonimy i razem wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.